22 Sep 2014

Ooredoo ဆင္းမ္ကတ္မ်ား၏ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအား စကၠန္႔အလုိက္သာ တြက္ခ်က္ ေကာက္ခံေတာ့မည္

 
 
Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ၎တုိ႔၏ မုိဘုိင္းဖုန္း ေခၚဆုိခမ်ားအား စကၠန္႔နွင့္ တြက္ခ်က္ ေကာက္ခံသည့္ စနစ္သို႔ ယေန႔မွ စတင္ေျပာင္းလဲ လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။


ယခင္က တစ္မိနစ္ မျပည့္ေသာ ဖုန္းေခၚဆုိခမ်ား အတြက္ ဖုန္းေျပာဆုိခ ကုန္က်မႈမ်ားတြင္ တစ္မိနစ္စာ ျဖတ္ေတာက္ေသာ္လည္း ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္၍ စကၠန္႔ျဖင့္သာ တြက္ခ်က္ ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔မွစတင၍ Ooredoo ဆင္းမ္ကတ္အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚ ဆုိမႈမ်ားတြင္ စကၠန္႔ေျခာက္ဆယ္ မျပည့္ပါက သတ္မွတ္ႏႈန္းထား ျဖစ္သည့္ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ က်သင့္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Ooredoo ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ၄၇ စကၠန္႔သာၾကာခ်ိန္ရိွေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတြက္ က်သင့္ေငြမွာ ၁၉.၅ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Internet Journal

0 comments:

Post a Comment