27 Feb 2016

စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူ တသားတည္းျဖစ္လိုလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဌာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔လဲႊပါ


 
နိုင္ငံမွန္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားရိွရမည္။ ျပည္သူမ်ားရိွလွ်င္ အစိုးရအဖဲြ႕ရိွရမည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ရိွလွ်င္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားလည္း ရိွရေပသည္။ ထို၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္လည္း မရိွမျဖစ္ ၀န္ၾကီးဌာနတခု အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ေစသည့္ ေမာင္းႏွင္တံသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနပင္ ျဖစ္သည္။
 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အရပ္ဘက္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အား ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပ်က္သုဥ္းသြားကာ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ၾကမ္းတမ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ ပံုစံ သြင္းညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတို႔ကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း စီမံခန္႔ခဲြ လည္ပတ္ေစခဲ့သည္။


၁၉၇၄ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ တပါတီအာဏာရွင္ အရပ္သား ပံုစံျဖင့္ ရုပ္ေသးသမၼတတဦးထားရိွၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းက နိုင္ငံကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆန္ဆန္ရိွခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအား မေလ်ာ့မတင္း ပံုစံျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗိုလ္္ေန၀င္းသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားတို႔က ဆႏၵျပအံုၾကြမႈတိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ စစ္တပ္ကို ေခၚသြင္းေစၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္နိွမ္နင္းျဖိဳခြင္းခဲ့သည္။
 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ နိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုးအား စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေပသည္။ ႏိုင္ငံကိုလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒကဲ့သို႔တည္ ေစေသာ အမိန့္ညြန့္ၾကားခ်က္ အာဏာမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုစဥ္ကရိွခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။ 
ဗိုလ္ေန၀င္းအာဏာသိမ္းစဥ္က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တရား၀င္မေၾကညာသလို၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ လက္ထက္တြင္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ တစံုတရာမရိွဘဲ နိုင္ငံေတာ္ကို ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ အားသာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတို႔ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရးဆဲြခဲ့ရာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုေသေၾကေပ်ာက္ကြယ္ျပီး ႏိုင္ငံတ၀န္း ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနစဥ္ကာလတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီအမ်ားစုအနိုင္ရၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ အပိုဒ္ (ခ)(၂)အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာလံုျခံဳေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရိွ ၀န္ႀကီးသံုးဦးကို ေရြးခ်ယ္အမည္တင္သြင္းခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ထို၀န္ၾကီးသံုးဦးတို႔သည္ သမၼတ၏လက္ေအာက္တြင္ ရိွေနေသာ္လည္း စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပင္ျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူညီမႈမရဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဌာနႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔ျဖင့္ အဓိကထား ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဌာနႀကီး ေလးခု အနက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕တခုတည္းကသာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရိွေပရာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ျပီး လွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရိွသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္ ေအာက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၁၆)ဖဲြ႕ခန္႔ရိွေပရာ ထိုအဖဲြ႕ထဲတြင္ လံုထိန္းတပ္ေခၚ ရဲတပ္ရင္းမ်ားစြာ ဖဲြ႕စည္းထားရိွသည္။ ထိုရဲတပ္ရင္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆႏၵျပအံုၾကြမႈတိုင္းတြင္ ရက္စက္စြာ ျဖိဳခြင္းေလ့ရိွသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ဘက္ျခမ္းရိွ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ရဲတပ္ရင္း (၁)၊ ရဲတပ္ရင္း (၁၀)ႏွင့္ ရဲတပ္ရင္း (၁၁)တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈသည္ ကမၻာေက်ာ္ မွတ္တမ္း၀င္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ထိုရဲတပ္ရင္းတို႔၏ မဆင္မျခင္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးပံုရိပ္တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္လည္း စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ တပ္မေတာ္သားတဦးျဖစ္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအ၀၀တို႔၏ ပံုရိပ္သည္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေပၚသို႔ တစံုတရာသက္ေရာက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။
 

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ (၂၀၀)အရ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္ အဖဲြ႕၀င္တဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ရကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၄၉၁)အရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအပါအ၀င္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုသည့္ အခါတိုင္း ကာလံုအဖဲြ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ယူရေပသည္။ ထိုကာလံု၏ အဖဲြ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္လည္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မဆိုစေလာက္သာ ပါ၀င္လြတ္ေျမာက္လာျခင္းသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏ ေစတနာအမွန္ကိုလည္း မွန္းဆရန္ လိုအပ္လာေပသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ ယေန႔တိုင္ ျပည္သူတို့သည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေၾကာက္ရံြ႕ေနရဆဲရိွျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ရင္ဘတ္ခ်င္းဆက္ေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေ၀းကြာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ တိုက္ပဲြတြင္ ရြပ္ရြပ္ခံြ်ခံြ် တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ ျပည္သူတို႔သည္ ျပည္လံုးကြ်တ္တခဲနက္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္။ ျပည္သူတို႔၏ ေမတၱာမိုးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ထုတရပ္လံုးေပၚသို႔ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 

သည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔ေရၾကီးေရလံွ်မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ေရၾကီးေရလံွ်ျဖစ္ေနဆဲ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔အေရာက္သြားျပီး ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေနၾကသည့္ ပံုရိပ္မ်ား ကိုလည္း မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအေပၚ တေလးတစား ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကရသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ဖိုးေခါင္ ေက်းရြာသို႔ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ေရာက္ရိွခဲ့ကာ တပ္မေတာ္သား ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္အႏၱရာယ္ မငဲ့ကြက္ဘဲ စြမ္းစြမ္းတမံ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။ သို႔အတြက္လည္း စာေရးသူသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ အထူးဂုဏ္ယူမိပါသည္။


သို႔ေသာ္ျငားလည္း တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားထားရမႈႏွင့္ ဘယ္ေန႔အာဏာသိမ္းမည္လဲ ဆိုသည့္အေပၚ ျပည္သူတို႔က အၿမဲတေစ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရဆဲျဖစ္၍ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တသား တည္းျဖစ္ရန္ အခိ်န္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္၏ စြမ္းရည္အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ အနိမ့္အျမင့္တို႔သည္ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆင္ျခင္တံုတရား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ တိုက္ရိုက္တည္မီွေနေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းမွ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္အထိ ရွစ္ဦးရိွခဲ့ရာ ထိုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၏ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္ကာလ တပ္မေတာ္၏ပံုရိပ္အေကာင္းအဆိုး ျပည္သူတို႔က သိရိွၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
 

လက္ရိွကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ သံခင္းတမန္ခင္း အလြန္ၾကြယ္၀ျပီး ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးအကဲျဖစ္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူလက္တဲြျပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္သူ၊ အျမဲ ရႊင္ျပံဳးခ်ဳိသာသည့္ မ်က္ႏွာထား ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္အား စာေရးသူက အကဲျဖတ္မိပါသည္။ စာေရးသူ၏ အကဲျဖတ္ အယူအဆကို စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားသည္လည္း လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။


ဆိုရပါမူ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕တခုတည္း မဟုတ္ပါ။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္လည္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ထိုဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံ ရျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းကို စီမံခန္႔ခဲြေဆာင္ရြက္ရသည့္ဌာနျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္မွသည္ ရပ္/ေက်း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အထိ ပါ၀င္ရာ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအားလံုးကို စစ္တပ္မွလာေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးက ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ျပီး ဒု၀န္ၾကီး ႏွစ္ေယာက္သည္လည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္မ်ား ျဖစ္ရာ အရပ္ဘက္၀န္ၾကီးဌာနကို စစ္ဘက္မွတာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ဘဲ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဆင္ဦးေခါင္း တဲြဖက္ထားသည့္ မဟာပိနၷဲနတ္မင္းၾကီးလို ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္ထဲေရးဌာန၀န္ၾကီးသည္ ျပည္ထဲေရးကိစၥအ၀၀ တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈကို သမၼတထံသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရသလို တခိ်န္တည္းမွာပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔လည္း အစီရင္ခံတင္ျပရေပသည္။ ထို႔အတူ သမၼတၾကီး၏ လမ္းညႊန္မႈခံယူရသလို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း နာယူရေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးတဦးတည္းအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခြင့္မရိွနိုင္သည္ကို သံုးသပ္မိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၃၂) အပိုဒ္(ခ) (၂)အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ ၀န္ၾကီး အမည္စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန နယ္စပ္ေရးရာ လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန သံုးခုအနက္မွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ကာခ်ဳပ္ႀကီးမွ အမည္ စာရင္းမသြင္းဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လက္ေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျပီး က်န္၀န္ၾကီးဌာနနွစ္ခုကိုသာ ဆက္ လက္ဆဲြကိုင္ထားရန္ အခိ်န္တန္ျပီဟု ခံစားမိပါသည္။


ပြင့္လင္းစြာ ဆိုရပါမူ ကာခ်ဳပ္ၾကီးက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို သမၼတလက္ေအာက္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခုလံုး၏ ေဘာ္ဒီကို မထိခိုက္သလို ပုဒ္မ (၂၃၂) အပိုဒ္ခဲြ(ခ)(၂)ပါ ၀န္ၾကီးဌာနသံုးခုအနက္မွ တခုကိုသာ စြန္႕လႊတ္ေစျခင္းသည္ ကာခ်ဳပ္ႀကီး၏ အေျမာ္အျမင္ၾကီးမႈအျဖစ္ ျပည္သူသို႔ ရင္ဖြင့္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္သို႔ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အလံုးစံုရယူျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးေမွ်ာ္ျပီး ေလွ်ာ့သင့္တန္ေလွ်ာ့ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ မူလကပင္ အရပ္ဘက္ ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕သို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လဲႊေျပာင္းအပ္လိုက္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလဲြဟု ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။

 
ဦးစံထြန္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal0 comments:

Post a Comment